FASH19 THE GRADUATE FASHION PRESENTATION

แฟชั่นโชว์แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ชั้น 23 สิงห์คอมเพล็กซ์

HILIGHT

FULLSHOW