BLOG

แนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างยั่งยืน  

แนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างยั่งยืน กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าที่มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน ตัวอย่างชุมชนที่รวมกลุ่มที่สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ในแนวคิดแฟชั่นเพื่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน กลุ่มหนึ่งใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา       การใช้เรื่องราว เรื่องเล่าของพื้นที่มาใช้ในการสร้างมูลค่าในด้านการออกแบบ  เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นอ่าง เมื่อนำมารวมกับความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเตยป่าที่ขึ้นอยู่ในลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

Read More »

การเรียนการสอนแฟชั่นในช่วงโควิด กับ ผลงานงานนักศึกษาแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 FASH SWU CCI

การเรียนการสอนแฟชั่นในช่วงโควิด กับ ผลงานงานนักศึกษาแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 FASH SWU CCI บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน เกือบ 2 ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนทางด้านแฟชั่น ?  ทั่วทั้งโลกหยุดชะลอ ทบทวน หาทางออกสำหรับการเรียนการสอนการแฟชั่น  ที่ผ่านมานักศึกษาแฟชั่น ที่ต้องเน้นการฝึก ทั้งปฏิบัติ ทั้งวิธีคิดและทดลอง การหาแรงบังดาลใจจากสิ่งรอบตัวรวมทั้งต้องสร้างสรรค์แรงบันดาลให้กับผู้อื่น

Read More »

รางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020

รางวัล WINNER AWARDS 2020 : New Face Designer. ในงาน CDA Design Awards 2020 ผลงานวิจัยอาจารย์ ประจำหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องนุ่มห่ม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ได้รับรับรางวัล WINNER AWARDS 2020 : New

Read More »

GENERATION Z กับแนวคิดภูมิปัญญาไทย

ความรู้สึก Generation Z กับการพัฒนาภูมิปัญญาไทย เพื่อการออกแบบแฟชั่น ความรู้สึก GENERATION Z ของนิสิตแฟชั่น ชั้นปีที่ 2 มศว หลังจากได้ศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาไทยและพัฒนาแนวคิดเพื่อการออกแบบแฟชั่น ในผลงาน Final รายวิชานวัตกรรมการออกแบบจากภูมิปัญญาไทย (DESIGN INNOVATION FROM THAI WISDOM) บทความโดย ชายชล สำลีทองสกุล /

Read More »