SHOWCASE

news

แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย และ หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น

แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) 2 เรื่อง อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้แล้ว กด link ที่ให้มา หรือแสกน QR code 1. หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน กดอ่าน

Read More »
fashion

FASH19 Graduate Fashion Presentation

FASH19 THE GRADUATION FASHION PRESENTATION
แฟชั่นโชว์แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ชั้น 23 สิงห์คอมเพล็กซ์

Read More »
professional

PROFESSIONAL SHOWCASE

FASH BY CCI (College of creative industry) Srinakharinwirot University
COLLABORATIVE FASHION INNOVATION PROJECTS
โครงการ innovation hub โครงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจสร้างสรรค์ (แฟชั่น) ทุนวิจัย สกอ., ทปอ. , UCCN HUB เครือข่ายภาคกลางตอนบน, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว

Read More »