แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย และ หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น

แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) 2 เรื่อง
อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้แล้ว 📣📕📘
กด link ที่ให้มา หรือแสกน QR code
1. หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน
กดอ่าน 👇
 
 
หนังสือแฟชั่นไทยร่วมสมัย เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นไทยร่วมสมัย โดยเริ่มจากช่วงเวลาที่สังคมไทยเข้าสู่ สมัยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางคิดทางเศรษฐกิจของฝ่ายโลกเสรีมีการวางแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ที่เน้นการลงทุนและอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็นสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากยิ่งขึ้นและชัดเจน สอดคล้องกับการวางขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เขียนที่กําหนดไว้ คือเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2516 เป็นต้นไปจนถึง ปี พ.ศ. 2555 ที่มีเนื้อหาคาดการณ์ได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากการวิเคราะห์จากผลงานวิจัยหลายเล่ม และรวบรวมค้นหาภาพประกอบจากหลายเพจออนไลน์ที่รวบรวมภาพถ่ายแฟชั่นในอดีต
2.หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น
โดย ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย
กดอ่าน 👇
 
 
หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการสอนในรายวิชา ฟสค 371 พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น (FTA 371 Fashion
Consumer Behavior) โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหา
ภาคทฤษฎี และเครื่องมือที่จำเป็นที่มีส่วนสำคัญสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น
ในหลายด้าน เพื่อจุดประสงค์สำหรับผู้เรียนในสาขาแฟชั่นและสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเนื้อหาได้เรียบเรียงจากเอกสารอ้างอิงทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อค้นพบทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้เขียน
ลิขสิทธ์เป็นของ ผู้เขียนและ หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่งแฟชั่น FASH SWU CCI 

BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of Creative Industry
Srinakharinwirot University

FASHION SHOW : 3rd YEAR STUDENTS PROJECT FASH SWU CCI, Presented by Uficon

FASHION SHOW : 3rd YEAR STUDENTS PROJECT: FASH SWU CCI,Presented by Uficon In the concept of Thai wisdom and BCG Applying Thai wisdom creatively to the current fashion and the use of waste materials or old things from the fashion industry and other industries to create on clothes.

FASHION SHOW FASH SWU 2022 ผลงานจากนิสิตแฟชั่น มศว CCI ชั้นปีที่3 รวม 34 คอลเลคชั่น Presented by Uficon ในแนวคิด ภูมิปัญญาไทย และ BCG การนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์อย่างสร้างสรรค์เข้ากับแฟชั่นปัจจุบัน และการนำวัสดุเหลือใช้หรือของเก่าจากอุตสหกรรมแฟชั่นและต่างอุตสหกรรมมาสร้างสรรค์อยู่บนเสื้อผ้า หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

FASH19 Graduate Fashion Presentation

Welcome To FASH Graduate Showcase

FASH19 THE GRADUATION FASHION PRESENTATION แฟชั่นโชว์แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ชั้น 23 สิงห์คอมเพล็กซ์

FASHION FILM

PROFESSIONAL SHOWCASE

PROFESSIONAL SHOWCASE

FASH BY CCI (College of creative industry) Srinakharinwirot University COLLABORATIVE FASHION INNOVATION PROJECTS

โครงการ innovation hub โครงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจสร้างสรรค์ (แฟชั่น) ทุนวิจัย สกอ., ทปอ. , UCCN HUB เครือข่ายภาคกลางตอนบน,
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว 
FASH SWU X BAN PUAN LOPBURI
โครงการพัฒนาและออกแบบเครื่องแต่งกายกันยุง จากผ้ามัดหมี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน ตำบลหินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดย ดร. กรกลด คำสุข
โครงการพัฒนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าไหมโฮลสี สู่การต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม โดย ผศ.ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน, แพรวา รุจิณรงค์
กราบขอบคุณ Research SWUสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 : 28 MARCH 2019 : SIAM CENTER

The new fashion school of SWU,
College of creative industry
Srinakharinwirot University.
Research SWU Srinakharinwirot University PRswu College of Creative Industry SWU

#fashswuoriginal
#fashiondesigngraduate
#thaifashiondesigner
#fashiondesign
#srinakharinwirotuniversity
#fashion
#thaidesigner
#fashiondesigner
#fashionshow
#thaidesigner
#fashionblogger
#fashionnews
#fashionshow
#fash_swu
#prswu
#cciswu
#เรียนแฟชั่นต้องเรียนcciswu
#bifw2019
#siamcenter