การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม กรมหม่อนไหม ร่วมกับ แฟชั่น มศว CCI

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ❤️ ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม 👉 จากการแปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม ซึ่งเป็นลายพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน จากการบูรณาการการทำงานของ กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม ร่วมกับ  หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น (MFA,Fashion Design Innovation) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ FASH SWU CCI Graduate Showcase และกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย แม่ขวัญยืน ทองดอนจุย สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม ติดต่อคุณบุษตรี ทองเปลี่ยว กลุ่มทอผ้าไททรงดำบ้านดอนมะนาว โทรศัพท์ 09 3129 4689

สรุปโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน หัวหน้าโครงการวิจัยฯ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม เป็นการพัฒนาผ้าไหมลายแตงโม ซึ่งเป็นลายพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายแตงโม ด้วยการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย สร้างสรรค์โดยทีมคณาจารย์ แฟชั่น มศว ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน หัวหน้าโครงการวิจัยฯ , ดร.กรกลด คำสุข , ดร. อรัญ วานิชกร, ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช , ดร.กนกวรรณ ใจหาญ และ น.ส.นภัชญาพัฒนมหเจริญ, น.ส. ปิยะศรี แจ่มใส นิสิตปริญญาโท นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 1 มศว ร่วมกับทีมกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหมและพัฒนาลวดลายผ้าไหม กรมหม่อนไหม

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้น ในการวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม โดยกรมหม่อนไหม ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทาการศึกษาข้อมูลของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม ทั้งวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมซิ่นลายแตงโมของ กลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และดำเนินการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ Lifestyle ประเภทต่างๆ ให้กับกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี โดยใช้แนวคิดในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และ อัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม โดยใช้ทุนทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมในการออกแบบ

2. สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม โดยกรมหม่อนไหม ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทาการศึกษาข้อมูลของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมซิ่นลายแตงโมของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ Lifestyle ประเภทต่างๆ ให้กับกลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แนวคิดในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และ อัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน สรุปได้ว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม สามารถส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้

สรุปได้ว่า  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม สามารถส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้

การศึกษาตลาด: ศึกษาตลาดและผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายในการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม ในที่นี้ควรให้ความสาคัญกับตลาดที่มีความต้องการและยอมรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ตลาดสินค้าผ้าไหมคุณภาพสูงในประเทศไทย และตลาดสินค้าแฟชั่นที่ต้องการรูปแบบความแปลกใหม่จากการผสมผสานรูปแบบเชิงวัฒนธรรม

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์: การทาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมหม่อนไหม ควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากไหมอื่นๆ โดยใช้ผ้าไหม ซิ่นลายแตงโมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยทรงดาเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ผ้าไหมจากซิ่นทรงดาที่มีรูปลักษณ์เฉพาะ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าไหมซิ่นแตงโมเป็นวัตถุดิบสาคัญ เช่น เสื้อผ้าที่ผลิตด้วยผ้าไหมซิ่นแตงโมผสมผสานกับผ้าชนิดอื่นๆ โดยส่งเสริมการวิจัยที่เน้นไปที่คุณภาพการทอผ้าไหมร่วมด้วย

การออกแบบผลิตภัณฑ์: ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีความสวยงามและทันสมัย โดย แนวทาง โดยใช้แนวคิดในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้า ไว้ด้วยกัน ใช้แนวทางการออกแบบที่เน้นความร่วมสมัยและให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด เช่น การใช้รูปลักษณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัว การนาเอาผ้าไหมซิ่นแตงโมมาประกอบกับวัสดุอื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทรนด์แฟชั่นเป็นตัวกาหนด

การสร้างแบรนด์: สร้างแบรนด์ที่มีความสามารถในการสร้างความน่าสนใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในที่นี้ควรสร้างแบรนด์ที่เน้นไปที่เรื่องราวของผ้าลายแตงโมของชุมชนและกระบวนการผลิตวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นการพัฒนาคุณภาพของผ้าไหมซิ่นแตงโมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยทรงดาจาก การส่งเสริมของกรมหม่อนไหม และเน้นความเป็นธรรมชาติ และเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าไหมซิ่นแตงโมที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการคิดจากชุมชน

การตลาดและการโฆษณา: ใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการสร้างความต้องการและยอมรับของผลิตภัณฑ์ การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการติดตามและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม การพัฒนาการผลิต: พัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโมได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการตลาดและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับชุมชน

การสร้างความยั่งยืน: ให้ความสาคัญกับการทาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ความรู้และความมั่นใจกับชุมชน ว่าการพัฒนาการผลิตผ้าไหมซิ่นแตงโม เป็นแนวทางการพัฒนาผิตภัณฑ์ ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม ผ้าไหมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยทรงดาของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องให้ความสาคัญกับคุณภาพการผลิต มีการตลาดที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความสาเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโมในแนวทางที่ยั่งยืน

First Year BA. Fashion FASH SWU CCI

Fashion Show: Blanc Project

Full Show 🤍
First Year BA. Fashion FASH SWU CCI
Fashion Show : Blanc Project
ผลงานแฟชั่น โครงการ BLANC เป็นงานแสดงแนวคิดการออกแบบแฟชั่นที่แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดจากเทคนิคเชิงพื้นฐาน ในระดับ ชั้นปีที่1 FASH 25 (Fashion at SWU House) หลักสูตร BA. Fashion , Textiles and Accessories.
 
BLANC Project is a showcase of the creative fashion design ideas by the unlimited potential of first-year students.
 
BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of creative industry
Srinakharinwirot Universit

FASH SWU X Jim Thompson

FASH X Jim Thompson เสื้อฮาวายสุดพิเศษ 1 ตัว 1 ลาย ไม่ซ้ำกัน จาก ผลงานออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ผ้าจาก Jim Thompson ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2020 โปรเจ็คนี้เป็นการทดลองออกแบบสินค้าแฟชั่นจากวัสดุใหม่ๆและการนำเสนอ ในรายวิชา Creative Materials and Technical Practice for Fashion. ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตนำผลงานการออกแบบมาทดลองนำเสนอสินค้าแฟชั่นสู่ผู้บริโภคจริง
BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of Creative Industry SWU
Srinakharinwirot University

Key great opt for | Virtual data rooms

Virtual Data Rooms addressing a product in the unification regarding web-content handle system factors and document management system factors. So , quite simply, Virtual Information Rooms are the storage filled with certain personal corporate files and docs stored in an electronic digital format and get a distinct structure. By the way, the particular VDR commonly exists as the website or additional program to install. The important thing feature of the VDR is a ‘fireproof safe’ principle as it has an improved level of safeguard access-transfer data procedure whilst interacting with the external users. Traditional Files Room is mostly one or several premises filled with daily news documents with a certain browsing schedule. The definition of VDR has been described above in the document. The key difference between these types of terms of which VDR allows to work with typically the documents by every place of the world. You should definitely rent together with servicing expenditures, in the very first case, we could highlight the advantages of the very careful monitoring of the TDR from the authorized employees that positioned at the service inside whilst considering the VDR , so we have the ready-made security technologies to make use of and further allowing of personal certified access. Despite the fact that safety is often a provider responsibility, the internal cooperation on all of the safety-related issues is indispensable. In the area of the particular electronic records, we have simply no concerns it is more convenient together with user-friendly as compared to using old-fashioned documents safe-keeping with documents documents inside of.

Why do we need to makes use of the VDR?

First and foremost, the particular VDR originated as an alternative option to the Traditional Files Rooms in due diligence procedures throughout blend and exchange dealings. Therefore, the VDR addressed a challenge with time, price, and accessibility to the files. Currently, the particular Virtual Files Rooms can be accompanying the companies’ task and other locations including furnishing the data to the partners associated with investment resources and even issuing of advancement drugs certificates. In this regard, typically the VDR signifies an excellent repository of these data, which provides comfortable access for information users who can be a huge number of miles away from each other. Perhaps, you may question who can be the user in the VDR. Typically the VDR work extremely well in almost any situation if the company is necessary to provide several persons together with authorized access to confidential information. The good examples are the subsequent:

  • the analysis of the corporate reporting
  • the introduction of the records for papers
  • within the auditing means plus compliance handle
  • the operations during the first public providing (IPO)
  • merge and the better dealings
  • financial distress and reorganization, rearrangement, reshuffling proceedings

    We ought to add that the user could get use of view together with download documents only after the authorization from the VDR manager. Besides, VDR https://datarooms.sg/ will be developed plus served by specialized VDR providers.