แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย และ หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น

แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) 2 เรื่อง
อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้แล้ว 📣📕📘
กด link ที่ให้มา หรือแสกน QR code
1. หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน
กดอ่าน 👇
 
 
หนังสือแฟชั่นไทยร่วมสมัย เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นไทยร่วมสมัย โดยเริ่มจากช่วงเวลาที่สังคมไทยเข้าสู่ สมัยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางคิดทางเศรษฐกิจของฝ่ายโลกเสรีมีการวางแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ที่เน้นการลงทุนและอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็นสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากยิ่งขึ้นและชัดเจน สอดคล้องกับการวางขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เขียนที่กําหนดไว้ คือเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2516 เป็นต้นไปจนถึง ปี พ.ศ. 2555 ที่มีเนื้อหาคาดการณ์ได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากการวิเคราะห์จากผลงานวิจัยหลายเล่ม และรวบรวมค้นหาภาพประกอบจากหลายเพจออนไลน์ที่รวบรวมภาพถ่ายแฟชั่นในอดีต
2.หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น
โดย ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย
กดอ่าน 👇
 
 
หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการสอนในรายวิชา ฟสค 371 พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น (FTA 371 Fashion
Consumer Behavior) โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหา
ภาคทฤษฎี และเครื่องมือที่จำเป็นที่มีส่วนสำคัญสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น
ในหลายด้าน เพื่อจุดประสงค์สำหรับผู้เรียนในสาขาแฟชั่นและสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเนื้อหาได้เรียบเรียงจากเอกสารอ้างอิงทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อค้นพบทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้เขียน
ลิขสิทธ์เป็นของ ผู้เขียนและ หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่งแฟชั่น FASH SWU CCI 

BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of Creative Industry
Srinakharinwirot University

Fashion Show FASH SWU CCI : BIFW2023

VDO Fashion Show FASH SWU CCI
ในงาน Bangkok International Fashion Week 2023 #bifw2023
ชมเบื้องหลังและเบื้องหน้า ผลงานแฟชั่นโชว์นิสิตชั้นปีที่ 3 FASH SWU CCI ในรายวิชา FASH SWU CCI ในรายวิชา Creative Fashion Construction,Creative Draping for Fashion Industry. และ Fashion Accessories Experiment on Construction.
จากแนวคิด “RAISED” by FASH24 นำเสนอผลงานครีเอทีฟจากมุมมองมากกว่าความงาม ด้วยแนวคิดการออกแบบโครงสร้างเสื้อผ้าในรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์จากการใช้เทคนิคเดรป การทำโครงสร้าง 3 มิติ และเทคนิคจากการทดลองวัสดุที่เป็นนวัตกรรม ทั้งหมดนี้อยู่ในแนวคิดแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน 🔥
VDO by @_rahat.b @manetiko_
Music by @apieny
6 Oct 2023
Visionary Stage
BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of Creative Industry
Srinakharinwirot University

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม กรมหม่อนไหม ร่วมกับ แฟชั่น มศว CCI

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ❤️ ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม 👉 จากการแปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม ซึ่งเป็นลายพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน จากการบูรณาการการทำงานของ กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม ร่วมกับ  หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น (MFA,Fashion Design Innovation) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ FASH SWU CCI Graduate Showcase และกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย แม่ขวัญยืน ทองดอนจุย สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม ติดต่อคุณบุษตรี ทองเปลี่ยว กลุ่มทอผ้าไททรงดำบ้านดอนมะนาว โทรศัพท์ 09 3129 4689

สรุปโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน หัวหน้าโครงการวิจัยฯ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม เป็นการพัฒนาผ้าไหมลายแตงโม ซึ่งเป็นลายพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายแตงโม ด้วยการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย สร้างสรรค์โดยทีมคณาจารย์ แฟชั่น มศว ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน หัวหน้าโครงการวิจัยฯ , ดร.กรกลด คำสุข , ดร. อรัญ วานิชกร, ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช , ดร.กนกวรรณ ใจหาญ และ น.ส.นภัชญาพัฒนมหเจริญ, น.ส. ปิยะศรี แจ่มใส นิสิตปริญญาโท นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 1 มศว ร่วมกับทีมกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหมและพัฒนาลวดลายผ้าไหม กรมหม่อนไหม

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้น ในการวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม โดยกรมหม่อนไหม ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทาการศึกษาข้อมูลของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม ทั้งวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมซิ่นลายแตงโมของ กลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และดำเนินการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ Lifestyle ประเภทต่างๆ ให้กับกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี โดยใช้แนวคิดในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และ อัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม โดยใช้ทุนทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมในการออกแบบ

2. สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นลายแตงโม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม โดยกรมหม่อนไหม ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทาการศึกษาข้อมูลของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมซิ่นลายแตงโมของกลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ Lifestyle ประเภทต่างๆ ให้กับกลุ่มทอผ้าไทยทรงดา บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แนวคิดในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และ อัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน สรุปได้ว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม สามารถส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้

สรุปได้ว่า  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม สามารถส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ โดยสรุปได้ดังนี้

การศึกษาตลาด: ศึกษาตลาดและผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายในการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม ในที่นี้ควรให้ความสาคัญกับตลาดที่มีความต้องการและยอมรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ตลาดสินค้าผ้าไหมคุณภาพสูงในประเทศไทย และตลาดสินค้าแฟชั่นที่ต้องการรูปแบบความแปลกใหม่จากการผสมผสานรูปแบบเชิงวัฒนธรรม

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์: การทาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมหม่อนไหม ควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากไหมอื่นๆ โดยใช้ผ้าไหม ซิ่นลายแตงโมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยทรงดาเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ผ้าไหมจากซิ่นทรงดาที่มีรูปลักษณ์เฉพาะ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าไหมซิ่นแตงโมเป็นวัตถุดิบสาคัญ เช่น เสื้อผ้าที่ผลิตด้วยผ้าไหมซิ่นแตงโมผสมผสานกับผ้าชนิดอื่นๆ โดยส่งเสริมการวิจัยที่เน้นไปที่คุณภาพการทอผ้าไหมร่วมด้วย

การออกแบบผลิตภัณฑ์: ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีความสวยงามและทันสมัย โดย แนวทาง โดยใช้แนวคิดในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้า ไว้ด้วยกัน ใช้แนวทางการออกแบบที่เน้นความร่วมสมัยและให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด เช่น การใช้รูปลักษณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัว การนาเอาผ้าไหมซิ่นแตงโมมาประกอบกับวัสดุอื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทรนด์แฟชั่นเป็นตัวกาหนด

การสร้างแบรนด์: สร้างแบรนด์ที่มีความสามารถในการสร้างความน่าสนใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในที่นี้ควรสร้างแบรนด์ที่เน้นไปที่เรื่องราวของผ้าลายแตงโมของชุมชนและกระบวนการผลิตวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นการพัฒนาคุณภาพของผ้าไหมซิ่นแตงโมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยทรงดาจาก การส่งเสริมของกรมหม่อนไหม และเน้นความเป็นธรรมชาติ และเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าไหมซิ่นแตงโมที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการคิดจากชุมชน

การตลาดและการโฆษณา: ใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการสร้างความต้องการและยอมรับของผลิตภัณฑ์ การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการติดตามและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม การพัฒนาการผลิต: พัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโมได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการตลาดและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับชุมชน

การสร้างความยั่งยืน: ให้ความสาคัญกับการทาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ความรู้และความมั่นใจกับชุมชน ว่าการพัฒนาการผลิตผ้าไหมซิ่นแตงโม เป็นแนวทางการพัฒนาผิตภัณฑ์ ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโม ผ้าไหมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยทรงดาของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องให้ความสาคัญกับคุณภาพการผลิต มีการตลาดที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความสาเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมซิ่นแตงโมในแนวทางที่ยั่งยืน

First Year BA. Fashion FASH SWU CCI

Fashion Show: Blanc Project

Full Show 🤍
First Year BA. Fashion FASH SWU CCI
Fashion Show : Blanc Project
ผลงานแฟชั่น โครงการ BLANC เป็นงานแสดงแนวคิดการออกแบบแฟชั่นที่แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดจากเทคนิคเชิงพื้นฐาน ในระดับ ชั้นปีที่1 FASH 25 (Fashion at SWU House) หลักสูตร BA. Fashion , Textiles and Accessories.
 
BLANC Project is a showcase of the creative fashion design ideas by the unlimited potential of first-year students.
 
BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of creative industry
Srinakharinwirot Universit

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) FASHION VDO : VIRTUAL RUTINE

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) เมื่อเราจะอยู่กับผ้าไทยได้ทุกวัน และผ้าไทยเหมาะกับทุกคน FASHION VIDEO : VIETUAL ROUTINES
วีดีโอแฟชั่นที่นำเสนอให้เห็นถึงคนในยุคนี้ ที่ผ่านช่วงสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยผ่านตัวละคร ชายหญิง ยุคใหม่ 2 คน ที่ต้องดำเนินชีวิตไปในทุกๆวัน พร้อมกับการทำงานและต้องอยู่ในที่พักอาศัยของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เค้าจึงสร้างสรรค์กิจกรรมของตัวให้น่าตื่นเต้นจากสิ่งรอบตัวที่เค้าใช้ผ้าไทยเป็นส่วนประกอบหลัก แสดงใช้ตัวเองไปเป็นสิ่งของต่าง ที่ทำให้เค้าไม่จำเจและเกิดแรงบัลดาลใจใหม่ๆได้ในแต่ล่ะวันที่เค้าสองคนต้องอยู่ร่วมกัน

ผลงานวิจัย การผสมผสานเส้นไหมผสมวัสดุอื่นจากการทอผ้าทอมือ จากการทอผสม ไหมไทย ไหมลืบ ไหมแลง ไหมโรงงาน ไหมคิบิโซ่ ไหมอีรี่ กัญชง ฝ้าย มาเป็นผ้าไหมทอมือผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) ใน โครงการ ไหมไทยสร้างสรรค์ 2020: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผสมเส้นใยอื่น (Creative Thai Silk 2020: Products development from Combination of silk yarn with other materials) โดย กรมหม่อนไหม ร่วมกับ หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Creative Thai Silk 2020: Products development from Combination of silk yarn with other materials Cooperation between the Queen Sirikit Department of Sericulture and College of Creative Industry, Srinakharinwirot University
This project aims to study and develop the weaving process of silk yarn and other fiber, to study the properties of the prototype fabric in order to contribute to value creation, product variations and product differentiation for the products developed from Thai silk by using textile technologies and innovations along with creative design.
By inserting other materials during the weaving process, the product structured were designed and developed and the weaving experiments of more than 30 designs were carried out. Five suitable designs were then selected for creating the new possibilities in restoring and reviving Thai wisdom into a new lifestyle in the New Normal era by developing the fashion and lifestyle products of different categories for a new way of life.
The creation of fashion lifestyle products was carried out by 6 researchers, namely Asst. Prof. Dr. Ravitep Musikapan; Dr. Koraklod Kumsook; Dr. Naddawadee Boonyadacho, College of Creative Industry, Srinakharinwirot University; Ms. Patararin Pongprasit, the founder of the VINN PATARARIN brand; Ms. Phraeva Rujinarong from Termtem Studio, and Mr. Suradet Teerakul, Industrial Products Designer, The Queen Sirikit Department of Sericulture. The exhibition of these products was presented in the placement and the form of digital fashion video.

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) โครงการ ไหมไทยสร้างสรรค์ 2020 EP.2

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) เมื่อเราจะอยู่กับผ้าไทยได้ทุกวัน ตอนที่ 2 (EP.2) FINAL PRODUCT & FASHION VIDEO (VIETUAL ROUTINES)

ผลงานวิจัย การผสมผสานเส้นไหมผสมวัสดุอื่นจากการทอผ้าทอมือ จากการทอผสม ไหมไทย ไหมลืบ ไหมแลง ไหมโรงงาน ไหมคิบิโซ่ ไหมอีรี่ กัญชง ฝ้าย มาเป็นผ้าไหมทอมือผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) ใน โครงการ ไหมไทยสร้างสรรค์ 2020: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผสมเส้นใยอื่น (Creative Thai Silk 2020: Products development from Combination of silk yarn with other materials) โดย กรมหม่อนไหม ร่วมกับ หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Creative Thai Silk 2020: Products development from Combination of silk yarn with other materials Cooperation between the Queen Sirikit Department of Sericulture and College of Creative Industry, Srinakharinwirot University
This project aims to study and develop the weaving process of silk yarn and other fiber, to study the properties of the prototype fabric in order to contribute to value creation, product variations and product differentiation for the products developed from Thai silk by using textile technologies and innovations along with creative design.
By inserting other materials during the weaving process, the product structured were designed and developed and the weaving experiments of more than 30 designs were carried out. Five suitable designs were then selected for creating the new possibilities in restoring and reviving Thai wisdom into a new lifestyle in the New Normal era by developing the fashion and lifestyle products of different categories for a new way of life.
The creation of fashion lifestyle products was carried out by 6 researchers, namely Asst. Prof. Dr. Ravitep Musikapan; Dr. Koraklod Kumsook; Dr. Naddawadee Boonyadacho, College of Creative Industry, Srinakharinwirot University; Ms. Patararin Pongprasit, the founder of the VINN PATARARIN brand; Ms. Phraeva Rujinarong from Termtem Studio, and Mr. Suradet Teerakul, Industrial Products Designer, The Queen Sirikit Department of Sericulture. The exhibition of these products was presented in the placement and the form of digital fashion video.

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) โครงการ ไหมไทยสร้างสรรค์ 2020 EP.1

ผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) ตอนที่ 1 (EP.1) RESEARCH & DEVELOPMENT

ผลงานวิจัย การผสมผสานเส้นไหมผสมวัสดุอื่นจากการทอผ้าทอมือ จากการทอผสม ไหมไทย ไหมลืบ ไหมแลง ไหมโรงงาน ไหมคิบิโซ่ ไหมอีรี่ กัญชง ฝ้าย มาเป็นผ้าไหมทอมือผ้าไหมแนวทางใหม่ ในวิถีนิวนอร์มัล (New Normal) ใน โครงการ ไหมไทยสร้างสรรค์ 2020: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมผสมเส้นใยอื่น (Creative Thai Silk 2020: Products development from Combination of silk yarn with other materials) โดย กรมหม่อนไหม ร่วมกับ หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Creative Thai Silk 2020: Products development from Combination of silk yarn with other materials Cooperation between the Queen Sirikit Department of Sericulture and College of Creative Industry, Srinakharinwirot University
This project aims to study and develop the weaving process of silk yarn and other fiber, to study the properties of the prototype fabric in order to contribute to value creation, product variations and product differentiation for the products developed from Thai silk by using textile technologies and innovations along with creative design.
By inserting other materials during the weaving process, the product structured were designed and developed and the weaving experiments of more than 30 designs were carried out. Five suitable designs were then selected for creating the new possibilities in restoring and reviving Thai wisdom into a new lifestyle in the New Normal era by developing the fashion and lifestyle products of different categories for a new way of life.
The creation of fashion lifestyle products was carried out by 6 researchers, namely Asst. Prof. Dr. Ravitep Musikapan; Dr. Koraklod Kumsook; Dr. Naddawadee Boonyadacho, College of Creative Industry, Srinakharinwirot University; Ms. Patararin Pongprasit, the founder of the VINN PATARARIN brand; Ms. Phraeva Rujinarong from Termtem Studio, and Mr. Suradet Teerakul, Industrial Products Designer, The Queen Sirikit Department of Sericulture. The exhibition of these products was presented in the placement and the form of digital fashion video.

แนะนำ TCAS64 PORTFOLIO แฟชั่น มศว CCI การสมัครเข้าเรียน แฟชั่น มศว CCI ประจำปีการศึกษา 2564

แนะนำ TCAS64 PORTFOLIO แฟชั่น มศว CCI การสมัครเข้าเรียน แฟชั่น มศว CCI ประจำปีการศึกษา 2564 การเตรียมตัวทำ portfolio เพื่อยื่นเข้าศึกษา และการเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ สำหรับการเข้าศึกษา แฟชั่น มศว ในรุ่นที่ 24 หรือ FASH24 สู้ๆจะเด็กๆ แล้วพบกัน เข้าดูรายละเอียดการสมัครสอบในเอกสารรับสมัคร ได้ที่ โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หน้าที่ 76-77 หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง ใน link นี้ https://admission.swu.ac.th/file_staf… #แฟชั่น มศว cci #แฟชั่น มศว #fashswu #แฟชั่น #fashswucci

FASH SWU X Jim Thompson

FASH X Jim Thompson เสื้อฮาวายสุดพิเศษ 1 ตัว 1 ลาย ไม่ซ้ำกัน จาก ผลงานออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ผ้าจาก Jim Thompson ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2020 โปรเจ็คนี้เป็นการทดลองออกแบบสินค้าแฟชั่นจากวัสดุใหม่ๆและการนำเสนอ ในรายวิชา Creative Materials and Technical Practice for Fashion. ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตนำผลงานการออกแบบมาทดลองนำเสนอสินค้าแฟชั่นสู่ผู้บริโภคจริง
BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of Creative Industry SWU
Srinakharinwirot University