แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย และ หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น

แนะนำ หนังสือประจำหลักสูตร FASH SWU CCI (หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง) 2 เรื่อง
อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้แล้ว 📣📕📘
กด link ที่ให้มา หรือแสกน QR code
1. หนังสือ แฟชั่นไทยร่วมสมัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน
กดอ่าน 👇
 
 
หนังสือแฟชั่นไทยร่วมสมัย เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นไทยร่วมสมัย โดยเริ่มจากช่วงเวลาที่สังคมไทยเข้าสู่ สมัยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางคิดทางเศรษฐกิจของฝ่ายโลกเสรีมีการวางแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ที่เน้นการลงทุนและอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็นสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากยิ่งขึ้นและชัดเจน สอดคล้องกับการวางขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เขียนที่กําหนดไว้ คือเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2516 เป็นต้นไปจนถึง ปี พ.ศ. 2555 ที่มีเนื้อหาคาดการณ์ได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากการวิเคราะห์จากผลงานวิจัยหลายเล่ม และรวบรวมค้นหาภาพประกอบจากหลายเพจออนไลน์ที่รวบรวมภาพถ่ายแฟชั่นในอดีต
2.หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น
โดย ดร. วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย
กดอ่าน 👇
 
 
หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการสอนในรายวิชา ฟสค 371 พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น (FTA 371 Fashion
Consumer Behavior) โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหา
ภาคทฤษฎี และเครื่องมือที่จำเป็นที่มีส่วนสำคัญสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่น
ในหลายด้าน เพื่อจุดประสงค์สำหรับผู้เรียนในสาขาแฟชั่นและสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเนื้อหาได้เรียบเรียงจากเอกสารอ้างอิงทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อค้นพบทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้เขียน
ลิขสิทธ์เป็นของ ผู้เขียนและ หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่งแฟชั่น FASH SWU CCI 

BA. Fashion, Textiles and Accessories.
New fashion school of swu
College of Creative Industry
Srinakharinwirot University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *